top of page

Klagomålshantering på Myggans Föräldrakooperativ

Skollagen 4 kap. 8 §

Huvudmannen ska ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta detta, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har framfört klagomålet. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och aktivt verka för att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och personal.

Lag (2022:940)

 

Klagomål kan tas emot

  • via email, muntligt, i klagomålslådan i hallen eller över telefon.

  • Kan tas emot av all personal, rektor, samt representanter i styrelsen.

  • Klagomålsblanketter finns på anslagstavlan i entrén.

 

Klagomål utreds och dokumenteras i verksamheten

  • Ta emot, registrera och utreda klagomål. Registrering sker i DF Respons som en av styrelsen utsedd representant har tillgång till samt rektor. 

  • Inom 14 dagar ges återkoppling till klagande på åtgärder som vidtagits. 

  • Informera styrelse om inkomna klagomål och de åtgärder som vidtagits.

  • Utvärdera och analysera, upprätta plan och rutin samt lämna förslag på eventuella förändringar till styrelsen. 

 

 

Alla klagomål som lämnas på utbildningen rapporteras till huvudmannen som ansvarar för utredning och återkoppling.

 

Myggans personal samt rektor nås på 0730210577 eller skicka e-post till mygganrektor@gmail.com
Styrelsen: mygganstyrelse@gmail.com
Kommunen: 0224-360 00

Hör av er till oss

Phone

0730210577

Email

Sociala medier

  • Instagram
bottom of page